Safety and Security at Sea

ކަނޑުމަތީގައި ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން

Online 18 - 29 February 2024; in Dhivehi language

އޮންލައިން 18 - 29 ފެބްރުއަރީ  2024 ދިވެހި ބަހުން

Highlights

Course fee

Free

މުޅިން ހިލޭ

Duration of course

20 hours, 2 hours per day  

20:30hrs - 2230hrs LT Maldives

15:30hrs – 17:30hrs GMT                      

Every day except Fri & Sat 

ހުކުރު ހޮނިހިރު ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު

Course language

Dhivehi

Course date

18-29 February 2024

Application deadline

TBA

ފަހުން އަންގާނެ 


Eligibility criteria 

Access to the internet via PC, laptop or phone. An interest to expand your knowledge on the subject.   

 

summary

The three main pillars of a blue economy are economic, social, and environmental. For this to be achieved, safety and security of the people and vessels and cargoes as well as that of the environment is crucial. This course will give an insight into why people and other assets and the ocean are in potential danger of accidents and incidents and how such events can be mitigated by adhering to relevant laws and following established safe procedures and good practices.  


' ބްލޫ އިކޮނޮމީ' ގެ މައި 3 ތަނބު ކަމުގައި ބެލެވެނީ އިގްތިސާދީ، އިޖްތިމާއީ އަދި ތިމާވެށީގެ ކަންކަމެވެ. މި ހުރިހާކަމެއް ކަނޑު 

ދަތުރުފަތުރު ކުރާ މީހުންނާ،އުޅަނދުފަހަރާ،މުދަލާ އަދި ކަނޑުގެ ވެށީގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާ 

ވެފައެވެ. ކަނޑުމަތީގައި މީހުންނަށާ ތަކެއްޗަށް އަދި ކަނޑުގެ ވެއްޓަށް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތަކާ އެފަދަ ހާދިސާތައް މެދުވެރިވިޔަ 

ނުދިނުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް މި ކޯހުގައި ބުނެދޭނެ އެވެ. މި މަގްސަދުގައި ހަދައިފައި ހުރި ބައެއް މުހިއްމު މުއާހަދާ  އާއި 

.މަސައްކަތްކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރުން މުހިންމު ރަނގަޅު ގޮތްތަކާ ކަންކަންވެސް މި ކޯހުގައި ގެނެސްދޭނެއެވެ

Topics

  • What is maritime safety and security and their relation to the blue economy
  • Safety and security in territorial waters, especially in SIDS
  • Safety and security in relations to shipping in international waters
  • Safe working practices to reduce injuries and accidents
  • Protecting the ocean environment: sources of pollution
  • International conventions 

 

ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަކީ ކޮބައިކަމާ 'ބްލޫ އިކޮނޮމީ' އާ ހުރި ގުޅުން

 

ކަނޑުމަތީގައި ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން، ޚާއްސްކޮށް ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް

 

ބައިނަލްއަގްވާމީ ކަނޑުދަތުރުފަތުރުގައި  ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން

 

އަނިޔާ އާއި އެކްސިޑެންޓް މަދުކުރުމަށް، މަސައްކަތް ކުރާއިރު އަމަލުކުރުން މުހިންމު އަދި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންކަން

 

ކަނޑުގެ މާހައުލު ރައްކާތެރިކުރުން:  މި މާހައުލު ތަޣައްޔަރު ވުމުގެ ޒަރިއްޔާތައް


MORE INFORMATION

ކޯހާގުޅޭ މައުލޫމާތު މިތަނުން

HOW TO APPLY

Register by filling in the form here

Selected applicants will be informed by email.

ޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އީމޭލްއިން އަންގާނަން

COURSE Content & POSTER

Download
Poster
ކޯސް ބްރޯޝާ
Maldives Poster 0124.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
Download
Course Flyer
ކޯސް ބްރޯޝާ
Maldives Flyer 0124.pdf
Adobe Acrobat Document 411.5 KB