Fair Treatment of Seafarers

Online 11 - 22 december 2022

Highlights

Course fee

Free

Duration of course

20 hours, 2 hours per day (10 working days –20:30 to 22:30 every evening)

Course language

Dhivehi

Course date

11 - 22 December 2022

Application deadline

TBA

 

މުހިއްމު

ކޯސް ފީ

ހިލޭ

ކޯހުގެ ދިގުމިން

20 ގަޑި އިރު (ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ރޭގަނޑު 8:30 އިން 10:30 އަށް، 10 ދުވަހު)

ކޯސް ހިންގާ ބަސް

ދިވެހި ބަސް

ކޯސް ތާރީޙް

 11 - 22 ޑިސެމްބަރ 2022 އަށއެޕްލައި ކުރުމުގެ ސުންގަޑި

TBA  


Eligibility criteria

Access to the internet via PC, laptop or phone. An interest to expand your knowledge on the subject.  

 ކޮމްޕިއުޓަރެއް ނުވަތަ ފޯނެއް އޮތުން

މި ދާއިރާ އާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އިނގޭހިތްވުން

ކޯހަށް ވަގުތު ދެވުން 

summary

People working at sea - merchant seafarers and distant water fishers (DWF) spend months and years at sea working in arduous and dangerous conditions. From recruitment to repatriation, many face hardships of different levels, sometimes even to the extent where they may be classified as inhumane. Though this course will be primarily aimed at merchant seafarers, the plight of DWF will also be touched upon. As this course is aimed at the Maldivian shipping industry, some focus will be put on the local seafarers’ issues as well. 

 

The course will outline the primary issues faced by the crew from the time they join the vessels till they leave them and what measures can be taken by all the stakeholders in the shipping industry to alleviate their hardships.


Learning outcomes

• To create awareness on the issues faced by seafarers so that they may be more prepared on how to deal with them 

• For all the players in the shipping industry to realise the consequences of their actions or inactions on seafarers so that they may be able to mitigate such problems and ease the working and living conditions of the seafarers

• To educate the industry on the tools available to improve the lives of seafaring people 

  

SPECIALLY FOR SEAFARERS, MARITIME ADMINISTRATORS, SHIP OPERATORS, SHIP AGENTS, CREW RECRUITING AGENTS, MARITIME LAWYERS, PSC OFFICERS MARITIME EDUCATORS, MARITIME LAW ENFORCEMENT PERSONNEL AND OTHERS IN THE SHIPPING INDUSTRY

The course will cover the following topics:

•Crew recruitment/crew change

•Living and working conditions

•Maldives’ shipping and seafaring

•Abandonment

•Criminalisation

•Distant water fishers 

•Measures to safeguard seafarers

MORE INFORMATION

ކޯހާގުޅޭ މައުލޫމާތު މިތަނުން

HOW TO APPLY

ކޯސް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް މިތަނުން

Register by filling in the form here

Selected applicants will be informed by email.

ޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އީމޭލްއިން އަންގާނަން

COURSE POSTER

ކޯސް ބްރޯޝާ 

Download
Brochure.jpg
JPG Image 291.6 KB
Download
Course Flyer
ކޯސް ބްރޯޝާ
Flyer.jpg
JPG Image 325.3 KB