Marine Environmental Security Issues for the Maldives

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ މާހައުލަށް ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތައް

Highlights

Course fee

Free

Duration of course

20 hours, 2 hours per day (10 working days –20:30 to 22:30 every evening)

Course language

Dhivehi

Course date

10-23 May 2022

Application deadline

30 Apr 2022

Eligibility criteria

Access to the internet via PC, laptop or phone. An interest to expand your knowledge on the subject. 

SELECTION PRIORITY WILL BE GIVEN TO TEACHERS

މުހިއްމު

ކޯސް ފީ

ހިލޭ

ކޯހުގެ ދިގުމިން

20 ގަޑި އިރު (ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ރޭގަނޑު 8:30 އިން 10:30 އަށް، 10 ދުވަހު)

ކޯސް ހިންގާ ބަސް

ދިވެހި ބަސް

ކޯސް ތާރީޙް

 2022 10-23 މޭ 

އެޕްލައި ކުރުމުގެ ސުންގަޑި

30/04/2022

ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުތު

އިންޓަނެޓް އަށް ވަދެވޭ ފަދަ ކޮމްޕިއުޓަރެއް ނުވަތަ ފޯނެއް އޮތުން

މި ދާއިރާ އާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އިނގޭހިތްވުން

ކޯހަށް ވަގުތު ދެވުން

 


Climate change threats to the marine environment have become an existential issue to ‘Small Island Developing State’ (SIDS) like the Maldives, where the whole county may be classified as marine environment. This course aims to create awareness amongst the participants on the effects and consequences of climate change, the formation and significance of coral reefs and the threats to these systems and ways to mitigate and protect them. Marine pollution will also be addressed including solid and liquid waste disposal, highlighting current practices, effects on the marine environment and suggestions for improvement. The course conducted in Dhivehi, in general, will include teaching aids such as MS ‘PowerPoint’ presentations and videos.

މިކޯހަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ، ކުނިބުނި ކަނޑުގެ މާޙައުލައް އެޅުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާ ނުރައްކަލުގެ މަޢުލޫމާތު އުނގަނައިދެވޭނޭ ކޯހެއް. މީގެ އިތުރުން ފަރުތައް އުފެދޭ ގޮތާ އޭގެ މުހިންމު ކަމާ،ފަރުތަކަށް ހުރި ނުރައްކާތަކުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ދެވޭނެ. މި ނުރައްކާތަކާ ނެދެވޭ އަސަރުތައް ދިމާވާ ސަބަބު ތަކާ  އެފަދަކަންން މަދުކުރެވޭނެ ގޮތްގޮތްވެސް މިކޯހުގައި ކިޔާދޭނެ


Learning outcomes

  • Be aware of the threats from climate change to SIDS, especially to the Maldives, and ways to mitigate the negative effects and also of possible adaptation measures;
  • Understand the importance of coral reefs, the reef ecosystems and how they offer protection for the low lying islands and also the threats to these fragile reef systems and how such threats can be minimised. Apart from this, the economic significance of the reefs will also be understood;
  • Appreciate the different types of waste that contribute to polluting the marine environment and also the current sources and practices of disposal. Be able to understand the negative effects of some of these practices and ways to reduce such pollution and well as mitigate some of the effects. 

އުނގެނޭނެ މަޢުލޫމާތު

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ދިމާވާ ނުރައްކާތައް އެނގި ހޭލުންތެރިވުން

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ދިމާވާ ނުރައްކާތަކުގެ އަސަރު ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ބަދަލުތަކާއެކު އުޅެވޭނެ ގޮތްތައް އެނގުން

ފަރުތަކަކީ ކޮން އެއްޗެއްކަން އެނގުމާ އޭގެ މުހިންމު ކިމާ ފައިދާތައް އެނގުން

ފަރުތަކަށް ހުރި ނުރައްކާތައް ދެނެގަތުމާ ފަރުތަކާ އޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާކުރަން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަށް އެނގުން

ކުނިބުނި ކަނޑުގެ މާޙައުލައް އެޅުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާ އެކަންކަން މަދުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް އެނގުން 

MORE INFORMATION

ކޯހާގުޅޭ މައުލޫމާތު މިތަނުން

HOW TO APPLY

ކޯސް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް މިތަނުން

Register by filling in the form here

Selected applicants will be informed by email.

ޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އީމޭލްއިން އަންގާނަން

COURSE CONTENT & POSTER

ކޯސް ބްރޯޝާ 

Download
Course Flyer
ކޯސް ބްރޯޝާ
Flyer.pdf
Adobe Acrobat Document 3.5 MB