Coral Reefs: Importance and Measures for Sustenance

Highlights

Course fee

Free

Duration of course

20 hours, 2 hours per day (10 working days –20:30 to 22:30 every evening)

Course language

Dhivehi

Course date

14 - 25 November

Application deadline

09 November

Eligibility criteria

Access to the internet via PC, laptop or phone. An interest in expand your knowledge on the subject.

މުހިއްމު

ކޯސް ފީ

ހިލޭ

ކޯހުގެ ދިގުމިން

20 ގަޑި އިރު (ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ރޭގަނޑު 8:30 އިން 10:30 އަށް، 10 ދުވަހު)

ކޯސް ހިންގާ ބަސް

ދިވެހި ބަސް

ކޯސް ތާރީޙް

14-25 ނޮވެމްބަރ 21

އެޕްލައި ކުރުމުގެ ސުންގަޑި

09/11/2021

ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުތު

އިންޓަނެޓް އަށް ވަދެވޭ ފަދަ ކޮމްޕިއުޓަރެއް ނުވަތަ ފޯނެއް އޮތުން

މި ދާއިރާ އާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އިނގޭހިތްވުން

ކޯހަށް ވަގުތު ދެވުން

 


This course is on coral reefs, what they are and the life that dwells in the reef habitats. It explains the importance of the reef system in protecting islands and also in supporting the marine the ecosystem. It also addresses the social and economic significance of the reefs. While the threats to the reefs are discussed, the means to alleviate such are also explained.

މީ ފަރުތަކާ އޭގެވާ ދިރުމާ، ޤުދްރަތީ' އިޖްތިމާއި އަދި އިގްތިސާދީ ގޮތުން، ފަރުތަކުގެ މުހިންމުކަން ކިޔައިދެވޭނެ ކޯހެއް. މީގެ އިތުރުން ފަރުތަކަށް ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތަކާ އެފަދަ ކަންކަމުން ފަރުތަށް ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތް ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަށް ވެސް މި ކޯހުގައި ބުނެދޭނެ. 

 


Learning outcomes

  • Understand what coral reefs are, and learn about the physical, ecological, social and economic significance of reefs.
  • Identify the threats to the reefs and the reef environment.
  • Know how the reefs and the reef environment can be protected and sustained.

އުނގެނޭނެ މަޢުލޫމާތު

ފަރުތަކަކީ ކޮން އެއްޗެއްކަން އެނގުން.      ޤުދްރަތީ' އިޖްތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ ގޮތުން، ފަރުތަކުގް މުހިންމު ކަން އެނގުން.    ފަރުތަކަށް ހުރި ނުރައްކާތައް އެނގުން.       ފަރުތަކާ އޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާކުރަން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަށް އެނގުން.

 

MORE INFORMATION

ކޯހާގުޅޭ މައުލޫމާތު މިތަނުން

HOW TO APPLY

ކޯސް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް މިތަނުން

Register by filling in the form here, by 9 November . Applicants who are selected for the course will be informed by the mid November. 

COURSE CONTENT & POSTER

ކޯސް ބްރޯޝާ 

Download
Course Flyer
Coral Reefs Course Flyer.pdf
Adobe Acrobat Document 4.3 MB