Marine Resource Management and Protection with a Special Focus on the Status of Thailand

หลักสูตร การคุ้มครองและจัดการทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทย

online 15 - 29 May2023 in thai language

การฝึการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๑๕ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๑๘ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

HIGHLIGHTS

Course Fee

Free

Duration of the Course

Total hours 20 (two hours/day including Q&A session)

Language

Thai

Deadline of Application

12 May 2023

Eligibility of the Applicants

Open to interested individuals.

ข้อมูลสำคัญ

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร 

ฟรี

ระยะเวลาฝึกอบรม

จำนวน ๒๐ ชั่วโมง (วันละ ๒ ชั่วโมง บรรยายพร้อมอภิปรายและซักถาม) 

ภาษา

ไทย

วันสิ้นสุดรับสมัคร

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

คุณสมบัติผู้สมัคร

เปิดรับผู้สนใจทั่วไป

 


summary

This training course will aim to ensure a better understanding in the areas of marine ecosystems protection and sustainable development, in marine biodiversity, in ocean pollution and effective coastal protection and management. The course will also discuss the ocean as a living entity, its biodiversity, marine environment, concept of sustainability and application of blue economy for the ocean related, with special focus on the status of Thailand. An introduction of UN Ocean Decade and Climate Change is included.

LEARNING OUTCOMES

• Understand the Mission and Vision of International Ocean Institute (IOI).

• Understand the Convention on Biodiversity (CBD) with emphasis on Marine, Coastal, Island Biodiversity and High Sea, including Areas beyond National Jurisdiction (ABNJ)

• Comprehend the complexity and vulnerability of human impacts on marine biodiversity and its assets: Marine debris, Ocean Health Index

• Understand the role and tools of ecological economics in resource management: Blue Economy, Coastal Blue Carbon and Ocean Account

• Understand the linkages between sustainable and equitable human use; governance for the sustainability of marine and coastal resources: Marine Protected Areas, and Marine Spatial Planning.   

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้จากการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมมีความมุ่งหมายที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล การคุ้มครองป้องกันและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล มลภาวะทางทะเล รวมทั้งการจัดการ

และคุ้มครองทะเลและชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังจะทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของมหาสมุทรที่มีต่อสิ่งมีชีวิต การบริหารจัดการมหาสมุทรอย่างยั่งยืนโดยประยุกต์ใช้รูปแบบต่างๆ อาทิ เรื่องเศรษฐกิจสีน้ำเงิน แหล่งกักเก็บคาร์บอน บัญชีมหาสมุทร พื้นที่คุ้มครอง การวางแผนการใช้พื้นที่ทะเล เป็นต้น ในหลักสูตรจะมีการบรรยายถึงทศวรรษมหาสมุทรแห่งสหประชาชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสรุปหลักสูตรให้ความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ ดังนี้

• ความรู้เกี่ยวกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ (International Ocean Institute : IOI)

• ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทะเลและมหาสมุทร

• ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบทางทะเลที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น ขยะทะเล และการจัดทำ

ดัชนีชี้วัดคุณภาพมหาสมุทร

• ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีน้ำเงิน คาร์บอนสีน้ำเงินบริเวณชายฝั่ง และการจัดทำบัญชีมหาสมุทร

• ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล 

โดยใช้หลักการธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งการกำหนด

พื้นที่คุ้มครอง และการวางแผนการใช้พื้นที่ทะเล

more information

รายละเอียดเพิ่มเติม

For more info contact:

Mr Janewit Thammavijarn 

Tel. 08-4340-5900 

ioithailand2022@gmail.com

Dr Anuwat Nateewathana

Tel. 08-1173-1151 

ติดต่อ ๑. นายเจนวิทย์ ธรรมวิจารณ์ ๐๘ ๔๓๔๐ ๕๙๐๐ อีเมล์: ioithailand2022@gmail.com

๒. ดร. อนุวัฒน์ นทีวัฒนา ๐๘ ๑๑๗๓ ๑๑๕๑

how to apply

วิธีการสมัคร

Please register by filling out the application form here.  All selected applicants will receive an email confirmation.

Closed for applications

Programme

Download
OA Thailand Course Programme_Eng.pdf
Adobe Acrobat Document 488.8 KB

โปรแกรม

Download
OA Thailand Course Programme_Thai.pdf
Adobe Acrobat Document 466.7 KB