Governing The Ocean And The Seas of Thailand And Other Resources

ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการทรัพยากรทะเลไทย

online 17 - 28 april 2023

การฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ๑๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

HIGHLIGHTS

Course Fee

Free

Duration of the Course

Total hours 20 (two hours/day including Q&A session)

Language

Thai

Deadline of Application

12 April 2023

Eligibility of the Applicants

Open to interested individuals.

ข้อมูลสำคัญ

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร 

ฟรี

ระยะเวลาฝึกอบรม

จำนวน ๒๐ ชั่วโมง (วันละ ๒ ชั่วโมง บรรยายพร้อมอภิปรายและซักถาม) 

ภาษา

ไทย

วันสิ้นสุดรับสมัคร

๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

คุณสมบัติผู้สมัคร

เปิดรับผู้สนใจทั่วไป

 


Learning outcomes

This training course will provide a good understanding about our global ocean governance with highlight the importance of the constitution of the ocean law of the sea (UNCLOS 1982) and the concept of the Common Heritage of mankind, including coverage issues with specific emphasis on the seas of Thailand. The course will establish a good understanding about our ocean as a symbol of our lifeline, management of our sustainable relationship with the ocean, its rich resources, beauty and blessings of our ocean and contributions towards our well-being. A brief introduction of sustainable development, Rio+20 and United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) 2030. 

 

• Understand the Mission and Vision of International Ocean Institute (IOI).

• Understand the history and relevance of the Law of the Sea (UNCLOS) and principled ocean governance including laws and their implementation, and related agreements and conventions  

• Understand the application of international law for the protection of marine resource and fish stock

• Understand Identification and application of the knowledge acquired on biodiversity and environmental protection, IMO regulatory compliance on marine pollution, MARPOL Annexes and future challenges in Ocean issues, locally and globally.

• Understanding of scientific monitoring of the marine pelagic and seabed environment and resources 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้จากการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมจะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการมหาสมุทรโลก โดยเน้นความสำคัญของธรรมนูญกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศ (อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒) และแนวคิดเรื่องมหาสมุทรเป็นมรดกร่วมของมนุษยชาติ พร้อมกับส่วนที่เกี่ยวข้องกับทะเลไทย นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังจะทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของมหาสมุทรที่มีต่อสิ่งมีชีวิต และกระบวนการการบริหารจัดการมหาสมุทรอย่างยั่งยืน เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงาม และความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ ในหลักสูตรจะมีการบรรยายถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลกขององค์การสหประชาชาติด้วยเช่นกัน โดยสรุปหลักสูตรให้ความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ ดังนี้

 

• ความรู้เกี่ยวกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ (International Ocean Institute : IOI)

• ความรู้เกี่ยวกับประวัติ หลักการและข้อกฎหมายต่างๆของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ รวมทั้งกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และความรู้เรื่องผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของประเทศไทย

• องค์ความรู้และการประยุกต์ใช้กฎหมายระหว่างประเทศในการคุ้มครองและรักษาทรัพยากรทางทะเลและสัตว์น้ำ

• ความรู้ด้านการป้องกันมลภาวะจากเรือและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

• ความรู้ด้านการสำรวจทางทะเล เช่น การสำรวจทางอุทกศาสตร์ การจัดทำแผนที่แบ่งเขตจังหวัดในทะเล การสำรวจประมงทะเลลึก เป็นต้น

 

more information

รายละเอียดเพิ่มเติม

For more info contact:

Mr Janewit Thammavijarn 

ioithailand2022@gmail.com

Tel. 08-434-05900 

Dr Anuwat Nateewathana

Tel. 08-117-31151 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ ๑. นายเจนวิทย์ ธรรมวิจารณ์ ๐ ๘๔๓๔๐ ๕๙๐๐ อีเมล์: ioithailand2022@gmail.com

๒. ดร. อนุวัฒน์ นทีวัฒนา ๐ ๘๑๑๗๓ ๑๑๕๑

 

how to apply

วิธีการสมัคร

Please register by filling out the application form here.  All selected applicants will receive an email confirmation.

โปรดลงทะเบียนโดยกรอกในแบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมา

 

Programme

Download
OA Thailand Course Programme Eng_17-28 A
Adobe Acrobat Document 481.4 KB

โปรแกรม

Download
OA Thailand Course Programme_Thai_17-28A
Adobe Acrobat Document 335.9 KB